37.

hearts-secret-depth-inner-cry-disharmony-menaka

Poem: Sri Chinmoy, #485, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, Part 5,

Photo: Menaka