37.

posted in: poem | 0

Poem: Sri Chinmoy, #485, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, Part 5, Photo: Menaka